Glossari

L'especificitat dels termes utilitzats en gènere pot portar a confusió. Des del Pla per la Igualtat volem establir un mateix codi per comunicar-nos amb la ciutadania. En aquest apartat podreu trobar els principals conceptes  que s'utilitzen en la nostra web ordenats en grups alfabètics. 

Si voleu informació específica consulteu aquest document.

A-B-C^

 • Acció positiva o mesura de discriminació positiva: estratègia destinada a establir la igualtat d'oportunitats de les dones mitjançant mesures concretes i puntuals, dirigides a un grup determinat, que permetin corregir les discriminacions que són el resultat de determinades pràctiques o sistemes socials. Exemple: dur a terme mesures per facilitar la participació de les dones en la direcció de les empreses per tal d'evitar que les responsabilitats familiars representin una barrera.
   
 • Androcentrisme: conjunt de valors dominants basats en una percepció centrada en normes masculines.
   
 • Assetjament sexual: assetjament basat en qualsevol comportament, verbal o físic, de natura sexual que tingui com a propòsit o produeixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una persona, en particular quan es crea un entorn intimidatori, degradant o ofensiu. Exemple: promeses implícites o expresses de tracte preferent o beneficiós a canvi de favors sexuals, apropaments i contactes corporals no desitjats i considerats ofensius per a la víctima, oferiments d'intimitat en moments personals delicats, etc.A Espanya el 22,2% de les dones treballadores són assetjades sexualment. 
   
 • Assetjament per raó de sexe: comportament agressiu contra una persona d'un sexe determinat només pel fet de pertànyer a aquest sexe, que pretén atemptar contra la dignitat d'aquesta persona i crear un entorn intimidador, degradant, humiliant o ofensiu. 
 • Bisexual: persona que sent atreta per dones i homes.
 • Cis o cisgènere: persona en la que es dóna una concordança entre la identitat sexual assignada al naixement i la identitat i l´expressió de gènere. Trans* és el terme oposat.
   
 • Coeducació: acció educadora que valora indistintament l'experiència, les aptituds i l'aportació que social i cultural de les dones i els homes, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes i androcèntrics, ni actituds discriminatòries, per tal d'aconseguir l'objectiu entre dones i homes.
   
 • Conciliació de la vida personal i laboral: possibilitat d'una persona de fer compatibles l'espai personal amb el familiar, el laboral i el social, i de poder desenvolupar-se en els diferents àmbits. Exemple: flexibilitat de la jornada laboral, com per exemple tenir la possibilitat de combinar treball a distància (teletreball) i treball presencial, una manera de treballar que facilita una gestió del temps adaptada a les necessitats individuals.

D-E-F^

 • Desigualtat de tracte: manca d'igualtat en el tracte entre diversos col·lectius de manera arbitrària i sistemàtica, tot afavorint un col·lectiu per damunt dels altres.
 • Disfòria de gènere: alteració, més o menys accentuada, del génere que es presenta sempre i quan en la persona no hi ha correspondència entre el seu sexe biològic i la seva identitat de gènere. Es manifesta com un rebuig cap al propi cos, especialment en aquells caràcters considerats femenins (en el cas del nois trans*) o masculins ( en el cas de les noies trans*).
 • Discriminació: aplicació de distincions i de pràctiques desiguals i arbitràries que una col·lectivitat fa a una persona o grup en un determinat àmbit permotius de sexe, ètnia, ideologia, edat, opció sexual o d'altres.
   
 • Discriminació directa per raó de sexe: discriminació que es produeix quan una disposició, un criteri o una pràctica exclou explícitament un treballador per raó de sexe. Exemple: la no-contractació de dones embarassades o dones que preveuen tenir un/a fill en un període curt de temps.
   
 • Discriminació salarial: trencament del principi d'igualtat entre les persones quant al salari rebut per a la realització d'una mateixa feina. Les causes principals de la discriminació salarial envers les dones són lamenor valoració dels llocs de treball, la classificació professional discriminatòria en relació amb el gènere, i la configuració dels salaris i dels complements. Exemple: el mes de juliol del 2007, la Comissió Europea ha presentat una comunicació sobre la diferencia salarial entre dones i homes a la UE. Les dades mostren que l'any 2005 les dones guanyaven una mitjana d'un 15% menys que els homes i si s'exclou el sector públic aquest percentatge augmenta al 25%.
   
 • Doble presència: suma de la jornada laboral remunerada i una jornada dedicada principalment a les tasques de la llar i a la cura de persones dependents que conviuen en horari i que són portades a terme, majoritàriament, en més o menys mesura, segons la classe social i el suport familiar, per les dones. Varien en funció del cicle de vida, i actualment, resulta molt preocupant el pes de les persones grans dependents que han vist incrementada la seva esperança de vida sobre una dona que treballa fora de casa i possiblement, degut al retard de la maternitat, encara té cura de les seves criatures.
   
 • Equitat de gènere: distribució justa dels drets, beneficis, obligacions, oportunitats i recursos entre les persones a partir del reconeixement i el respecte de la diferència entre dones i homes a la societat. Exemple: la coresponsabilitat en el treball reproductiu i les tasques de la llar.
   
 • Espai personal: àmbit dedicat a les activitats que una persona realitza durant el temps lliure.
   
 • Espai privat: conjunt de l'espai domèstic i l'espai personal. El fet que les dones hagin estat tradicionalment relegades a l'espai domèstic no els ha permès de desenvolupar l'espai privat.
   
 • Espai públic: àmbit dedicat a les activitats que una persona realitza en relació amb el treball i la participació social, política i cultural.
   
 • Estereotip de gènere: conjunt de clixés, concepcions, opinions o imatges generalment simplistes que uniformen les persones i adjudiquen característiques, capacitats i comportaments determinats a les dones i als homes. Exemple: es diu que els homes són valents, decidits,desafiants, dinàmics, racionals, francs, etc. i que lesdones són submises, sensibles, passives, tendres, pacients, bondadoses, etc.
 • Expressió de gènere: forma o expressió pública en la que expressem el nostre gènere sentit a través de la vestimenta, el comportament (rol de gènere), els interessos i les afinitats.
   
 • Femellisme: conjunt d'actituds i comportaments que atribueixen superioritat a la dona i que rebaixen la dignitat dels homes per raó de sexe i sense cap altra justificació. Es tracta d'un comportament molt minoritari que no s'ha de confondre amb el feminisme.
   
 • Feminisme: moviment social que denuncia la desigualtat social de gènere i exigeix canvis polítics i socials en els hàbits relacionals entre els sexes perquè les dones puguin desenvolupar-se plenament a la societat.

G-H-I-J-K-L^

 • Gai: home que sent atret emocionalment o físicament per altres homes.
 • Gènere: construcció social i cultural basada en les diferencies biològiques entre els sexes que assigna diferents característiques emocionals, intel·lectuals i comportamentals a dones i homes, variables segons la societat i l'època històrica. A partir d'aquestes diferències biològiques, el gènere configura les relacions socials i de poder entre homes i dones. Exemple: tradicionalment s'ha atribuït a les dones la funció de tenir cura dels fills i/o filles, però no hi ha cap raó biològica que expliqui per què han de ser les dones les que duguin a terme aquestes tasques de cura.
 • Heteronorma: la nostra societat està basat en un model binari, que pressuposa únicament persones heterosexuals. En el nostre entorn, a més, només preveu persones de pell blanca, de classe mitjana i que formen part d´un model tradicional de família. Imposa un model tradicional en què les relacions estan basades en el patriarcat, necessari per sostenir el sistema econòmic capitalista. Per contra, la nostra sexualitat i capacitat de relacionar-nos no es corresponen amb aquest model tradicional.
 • Identitat de gènere o identitat sexual: percepció de la individualitat del propi gènere (autopercepció) amb el qual una persona s´identifica, és a dir, com a dona, home, els dos, cap o els diversos gèneres que existeixen no normatius. La persona expressa la identitat de gènere a través del seu comportament i aspecte extern (codi perfomatiu) tenint en compte el context sòcio-cultural al qual pertany.
 • Igualtat de gènere: condició de ser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i en la capacitat de prendre decisions, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d'homes són igualment considerats, valorats i afavorits.
   
 • Igualtat d'oportunitats entre dones i homes: condició de ser iguals dones i homes en l'àmbit laboral, social, cultural, econòmic i polític, sense que actituds i estereotips sexistes limitin les seves possibilitats.
 • Intersexualitat: condició natural en la que la persona presenta una discrepància entre el seu sexe cromosòmic (XX/XY) i els seus genitals i gònades (ovaris i testicles) típicament establert. Es poden presentar característiques d´ambdós sexes.
 • Lesbiana: dona que sent emocionalment o físicament atreta per altres dones.

M-N-O-P-Q^

 • Masclisme: conjunt d'actituds, idees i comportaments basats en la atribució de superioritat a l'home i que rebaixen la dignitat de les dones per raó de sexe i sense cap altra justificació.
 • Orientació sexual: patró d´atracció sexual, eròtica o amorosa envers un determinat grup de persones definides pel seu gènere o el seu sexe. És independent de la identitat de gènere, de manera que la identitat de gènere no pressuposa l´orientació sexual, i viceversa.
   
 • Pacte social entre dones i homes: proposta que reivindica un nou contracte social entre dones i homes que comporti un repartiment i una participació igualitària en el treball productiu, el treball reproductiu i el poder social.
 • Patologització: procés pel qual la transsexualitat es classifica com a un transtorn mental que pot ser diagnosticat i tractat amb mètodes psiquiàtrics. El transtorn pren diferents definicions, essent les més esteses les ofertes per la Classificació Internacional de Malalties (CIE) de l´Organització Mundial de la Salut (OMS) o el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) de l´American Psychiatric Association (APA).
 • Perspectiva de gènere: presa en consideració de les diferències socioculturals entre les dones i els homes en una activitat o àmbit per a l'anàlisi, la planificació, el disseny i l'execució de polítiques, considerant com les diverses actuacions, situacions i necessitats afecten les dones. La perspectiva de gènere permet de visualitzar dones i homes en la seva dimensió biològica, psicològica, històrica, social i cultural i de trobar línies d'acció per a la solució de desigualtats. Exemple: el fet de tenir en compte la segregació horitzontal existent en elmercat de treball quan es dissenyen cursos de formació ocupacional.
   
 • Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes: conjunt d'estratègies destinades a assolir la igualtat real entre dones i homes, eliminant els estereotips, les actituds i els obstacles en qualsevol àmbit.
 • Queer: en anglès significa rar o rara, s´utilitza per definir a la persona que viu al marge de la norma. Per una banda, també es refereix a un corrent social que va sorgir vinculat al moviment feminista als EUA durant les dècades dels 80 i 90. Aquest corrent fuig de les identitats estàtiques que culturalment se´ns imposen, entenent que les persones transiten entre els gèneres. I per una altra banda, fa una reflexió seriosa quant als privilegis: la raça, la classe social, el lloc de naixement i el gènere ens converteixen en persones amb privilegis o sense, i generen ciutadans de primera, de segona o de tercera.

R-S-T-U^

 • Rol de gènere: comportament que, en una societat concreta, s'espera d'una persona per raó del seu sexe. Generalment una persona assumeix els rols de gènere i construeix la seva psicologia, afectivitat i autoestima al voltant d'aquests rols. Exemple: un dels rols assignats tradicionalment als homes és ser els responsables de les activitats productives i les activitats polítiques. Un dels rols assignats tradicionalment a les dones és tenir cura dels fills i/o filles, tenir cura de les persones dependents i ser la responsable de les relacions afectives.
   
 • Segregació horitzontal de l'ocupació: distribució no uniforme d'homes i dones en un sector d'activitat determinat. Generalment, la segregació horitzontal de l'ocupació fa que les dones es concentrin en llocs de treball que es caracteritzen per una remuneració i un valor social inferiors i que són en bonamesura una prolongació de les activitats que fan en l'àmbit domèstic. Exemple: professions en el camp de l'educació, la infermeria, la neteja i la confecció tèxtil. A la Unió Europea hi ha entre un 70 i 80% més d'homes que de dones a l'enginyeria, la indústria i la construcció, igualment que a les ciències, matemàtiques i informàtica. D'altra banda, les dones representen més de dos terços de l'alumnat de ciències de l'educació, humanitats, lletres, salut i assistència social.
   
 • Segregació vertical de l'ocupació: distribució no uniforme d'homes i dones en nivells diferents d'activitats. Generalment, la segregació vertical de l'ocupació fa que les dones es concentrin en llocs de treball de menor responsabilitat. Exemple: la poca presència de dones en càrrecs directius, al cercle d'empresaris, en els col·legis oficials, etc. El percentatge global de dones que ocupen llocs executius en grans empreses a Espanya arriba escassament al voltant del 3%.
   
 • Sexe: conjunt de les diferències físiques, biològiques i anatòmiques que divideixen els individus d'una espècie en mascles i femelles. Exemple: les característiques biològiques determinen que només les dones pareixen i poden alletar els seus fills i/o filles.
 • Sexe biològic: característiques biològiques i físiques usades típicament per a assignar el gènere al nèixer, com són els cromosomes, els nivells hormonals, els genitals externs i interns i els òrgans reproductors.
 • Trans*: terme que engloba a totes aquelles persones que s´identifiquen amb un  gènere diferent a l´assignat al nèixer o que expressen la seva identitat de gènere de manera no normativa: transsexuals, transgèneres, crossdressers, travestis, genderqueers, "two-spirit", tercer gènere, agènere, etc.
 • Transfòbia: po i/o odi cap a les persones trans*. Es manifesta en forma de violències, assetjament i discriminació. Les conseqüències de les violències transfòbiques poden anar des del maltracte psicològic o l´exclusió social fins a la mort.
 • Transgènere: en el context llatí, persona que qüestiona la necessitat d´escollir entre els rols masculins i femenins i que no considera necessari establir una correspondència normativa entre sexe i gènere mitjançant una transformació corporal completa, tot i que pot decidir determinades modificacions corporals.
 • Transició: procés pel que una persona trans* s´acomoda i viu d´acord amb el gènere amb el que s´identifica en tots els àmbits, i en particular el social.
 • Transsexual: persona en la que la identitat de gènere difereix al gènere assignat al nèixer. Si bé hi ha moltes maneres de viure i sentir la transsexualitat, generalment la persona transsexual considera necesari transformar el seu cos a través de tractament hormonal i/o cirurgies de reassignació sexual i s´identifica dins el marc del binomi home-dona.
 • Transversalització de gènere (de l'anglès gender mainstreaming): estratègia a llarg termini que incorpora la perspectiva de gènere i la igualtat d'oportunitats de les dones en totes les polítiques i actuacions d'un govern. La transversalització de gènere implica incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques i les actuacions per a tenir en compte les necessitats i els interessos tant de les dones com dels homes.
 • Transvestit-ida: persona a la qual li agrada utilitzar roba que no es correspon amb el seu gènere segons les normes establertes. No és quelcom constant en la seva vida, i no té a veure amb la seva orientació sexual.
 • Trastorn de la identitat de gènere: diagnòstic formal en l´àmbit mèdic, psiquiàtric i psicològic per a la transsexualitat.

V-W-X-Y-Z^

 • Violència de gènere (o masclista): violència que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l'àmbit públic com en el privat.