Jugoteca

Servei municipal gratuït d’acompanyament i cura d’infants de 3 a 12 anys, destinat a facilitar la conciliació familiar, especialment en aquelles famílies amb pocs recursos i/o manca de xarxa de suport per a la cura dels seus infants. 

És un servei a demanda de manera puntual o sempre que es necessiti, com per motius laborals, formatius, de gestions, i que es posa a disposició de les famílies residents al municipi.

De dilluns a divendres, de 16:30 a 20h (horari d'hivern). En períodes no lectius l'horari és de dilluns a divendres, de 9:30 a 13:30h.
Plaça Doctor Bonet, 14.

Procediment d’alta del servei. Fes la teva inscripció:

Documentació necessària per donar-se alta:

 • Llibre de família
 • Autorització del pare/mare o tutor legal on constaran les persones autoritzades per recollir l’infant. Descarrega-la en aquest enllaç.

Accés a la Jugoteca. Reserva de plaça:

Un cop realitzada la inscripció, per accedir a l’espai de Jugoteca s’ha de fer reserva de plaça amb una antelació de 48h contactant amb el servei:

La disponibilitat del servei és de dos dies per setmana i infant

Presentació

Dins del marc del Pla Corresponsables engegat pel Ministeri d’Igualtat de l’Estat Espanyol, s’ha donat finançament a les Comunitats Autònomes per posar en marxa programes locals i de proximitat a la població que promoguin la coresponsabilitat en les tasques de cura i la diversificació en la provisió d’aquestes.

Per tal d’abordar el rol sistèmic de la feminització de les tasques de cura i donar cobertura a les necessitats de conciliació entre l’atenció i cura dels infants i altres aspectes de la vida, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, dins del marc de les seves competències i del III Pla d’Igualtat de gènere pel període 2019-2023, ha assolit la gestió del Programa Temps X cures a nivell municipal posant en marxa un servei de cura puntual per infants de 3 a 12 anys. 

Aquest nou servei municipal pretén generar espais de conciliació que facilitin l’apoderament de les dones, especialment d’aquelles que per determinades circumstàncies no disposen de mitjans o de xarxa suficient per fer front a necessitats puntuals de cura i atenció dels infants que tenen a càrrec. 

Tindran accés prioritari al servei els següents col·lectius:
-    Família monoparental
-    Dona o tutora  legal en situació d’atur de llarga durada.
-    Dona o tutora legal amb situació de violència masclista.
-    Famílies amb altres càrregues en l’àmbit de les cures.

Pel desenvolupament del servei de cura puntual es preveu la creació de varis espais municipals de Jugoteca, on les mares i pares podran deixar la mainada en hores no lectives. Aquests espais, es configuren com llocs comunitaris d’acompanyament i cura d’infants on aquests poden fer activitats d’oci i lleure al barri. 

​​​​​​​Com sol·licitar aquest servei?

ALTA

Per donar-se d’alta és necessari estar empadronat a Vilafranca del Penedès i s’haurà de fer mitjançant el registre de l’OAC, amb cita prèvia, o bé telemàticament.

Un cop que la mare, pare o tutor/a legal de l’infant s’hagi donat d’alta al servei, podrà demanar quan ho necessiti la reserva de plaça amb una antelació de 48h contactant per via telefònica (trucades o WhatsApp al 667 579 311) o per e-mail a [email protected].

Per tant, la inscripció al servei s’ha de fer amb antelació. De manera excepcional s’acolliran aquells casos que es presentin com urgència.

INSCRIPCIÓ

Documentació necessària per donar-se alta:

 • Llibre de família
 • Autorització del pare/mare o tutor legal on constaran les persones autoritzades per recollir l’infant. Descarrega-la en aquest enllaç

En cas de ser un dels col·lectius preferents, cal aportar la següent documentació segons els criteris de prioritat declarats:

-    Títol de família monoparental. 
-    En el cas de dones que estan a l’atur, document on consti el tipus de prestació i els temps que porta inscrita.
-    Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere (sentència, denúncia).
-    Resolució del grau de dependència de la persona a càrrec.
-    Targeta acreditativa de la discapacitat amb necessitat d’una tercera persona.

Normes d'ús i funcionament del servei
 • Podran utilitzar el servei de Jugoteca els infants que tinguin entre 3 i 12 anys.
 • Els infants han d’arribar i marxar a l’hora acordada i ser recollits per una persona autoritzada.
 • Les sol·licituds rebudes amb menys de 24h d’antelació seran considerades com urgents i aquestes s’hauran de justificar mitjançant un document en al servei. 
 • Durant l’estada a la Jugoteca no es pot portar menjar, beguda, o llaminadures, excepte si és el berenar o una ampolla d’aigua d’ús individual.
 • No es pot portar objectes de valor o joguines pròpies, donat que l’espai ja conta amb tot tipus de joguines adequat a l’edat dels infants. 
 • Quan l’aforament estigui complert no es podran acceptar més reserves de plaça al dia i l’hora sol·licitada.
 • El personal de la Jugoteca no està autoritzat a administrar cap medicament, excepte que sigui estrictament necessari. 
 • No es pot portar a la Jugoteca aquells infants que es trobin amb malalties víriques o amb símptomes d’aquestes (febre, erupció cutània, diarrea...). En cas de que aquestes es manifestin durant l’estada a la Jugoteca es comunicarà aquesta situació immediatament a la persona responsable de l’infant per tal de que el vingui a recollir.