Pla per la Igualtat

Les polítiques d'igualtat són aquelles polítiques que, impulsades des de qualsevol àrea municipal, inclouen la variable gènere; és a dir, que tenen en compte les necessitats i interessos de tota la població, dones i homes.

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, conscient de la importància de treballar en temes d'igualtat entre les  dones  i  els homes, va  engegar en el mandat consistorial (1996-1999) una regidoria específica per tal d'impulsar les polítiques d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes en la nostra ciutat. 

Al març de 1996 es va fer la presentació pública del document base del Pla per la Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, així com la creació del seu recurs específic, el Casal de les Dones d'àmbit municipal. En l'actualitat és anomenat Casal x la Igualtat.

El Pla per la Igualtat té com a objectiu la superació de les desigualtats entre les dones i els homes de la nostra ciutat. La complementarietat i la corresponsabilitat en els àmbits familiar, laboral i social, conduiran a una nova definició de rols i a millorar la qualitat de la vida de les dones i dels homes.

És un pla transversal que té com a finalitat coordinar, implementar i articular totes les accions que des dels diferents àmbits es desenvolupin per promoure la igualtat entre les dones i els homes de la nostra ciutat.

Consell Municipal per la Igualtat^

El Consell Municipal per la Igualtat es va constituir a l'octubre de 1997 com a òrgan de participació ciutadana a través de les entitats i partits polítics i sindicats de Vilafranca. La seva finalitat és contribuir, avançar i fer visible l'aportació de les dones a la societat per tal de superar les desigualtats i fomentar la coresponsabilitat d'homes i dones en tots els àmbits socials.

El Consell Municipal per la Igualtat es crea per tal de promoure la participació de persones, grups i entitats vilafranquines interessades en la igualtat d'homes i dones, i a fi de recollir tots aquells suggeriments que puguin ajudar a dur a terme una acció el més acurada possible en favor de la igualtat de les dones i dels homes de la nostra ciutat.

L'objectiu de la creació d'aquest Consell Municipal per la Igualtat, respon a la voluntat de l'equip de govern perquè les tasques que es desenvolupin tan a nivell municipal, com social, contemplin les necessitats des de la perspectiva de la igualtat de drets dels homes i les dones i el dret a gaudir-ne de les diferències.