Servei d'assessorament jurídic

Oferim assessorament sobre diferents temes jurídics per a persones de Vilafranca.

Vull iniciar un procediment de separació o divorci. Quins són els meus drets?^

Els efectes derivats d'un procediment de separació o divorci comporten una sèrie de drets i alhora obligacions per les parts, depenent de cada cas concret, i que, com a norma general, són els següents:

  • Custòdia dels fills o filles
  • Pàtria potestat, que habitualment és compartida entre els progenitors
  • Pensió per aliments per als fills i filles
  • Pensió compensatòria o compensació econòmica si es dónen els requisits per establir-la
  • Atribució de l'ús del domicili familiar
  • Règim de visites
  • etc.

Quines diferències hi ha entre un procediment de mutu acord i un contenciós?^

En iniciar un procediment judicial, de separació i/o divorci les parts necessitaran un advocat o advocada i un procurador o procuradora. Només en el cas de que sigui de mutu acord, podrà ser el mateix per ambdues parts.

Si la persona no té mitjans econòmics pot demanar advocat/da i procurador/a d'ofici i tramitar la justícia gratuïta, que li serà concedida si no té recursos econòmics i el seu salari no supera el doble del salari mínim interprofessional.

En un procediment de mutu acord les mesures o efectes derivats de la separació o divorci les acorden les parts (custòdia, pensions, règim de visites, etc.). En canvi, en un procediment contenciós és el jutge o la jutgessa qui dicta sentència en la qual estableix les mesures, tenint en compte les circumstàncies de cada cas.

Si interposo una denúncia per maltractaments físics o psicològics, què pot passar després?^

Quan s'interposa una denúncia per maltractaments s'inicia un protocol que pot variar en funció de la gravetat dels fets i de les circumstàncies existents. Si existeixen lesions, s'hauria d'anar en primer lloc a un centre sanitari i posteriorment formalitzar la denúncia en el Jutjat de guàrdia o en els diferents cossos de seguretat; es posarà a l'agressor a disposició judicial i se celebrarà un judici ràpid en el qual s'adoptaran mesures civils i penals.

Les parelles de fet i els matrimonis tenen els mateixos drets?^

Tot i que cada vegada existeixen menys diferències entre parelles de fet i els matrimonis, encara en podem trobar algunes de caire econòmic. En les mesures que afecten a fills i filles en comú, siguin fruit del matrimoni o no, no hi ha diferència.

Si després de temps de la separació o divorci no s'acompleixen les mesures de la sentència què faig?^

Quan no s'acompleixin les mesures es pot realitzar l'execució de la sentència dictada per la via civil, o bé interposar denúncia per tal que s'iniciï el procés perquè s'acompleixin les esmentades mesures.