Servei d'informació i atenció individualitzada

Oferim informació, assessorament dels recursos i de les activitats que es duen a terme a Vilafranca, que siguin d'interès per a les dones, i assessorar-les sobre aquests aspectes.

També oferim activitats de dinamització sociocultural  a través de cursos, tallers, xerrades, seminaris, etc.

Sexe i Gènere són conceptes diferents?^

El sexe és la constitució biològica diferent entre homes i dones.
El gènere és la construcció cultural basada en les diferències biològiques entre els sexes.

Aquesta construcció, molt arrelada a la nostra societat, estableix uns rols diferenciats en els quals s’adscriu a les dones uns valors considerats femenins i als homes els considerats masculins.

Segons la llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista s’entén el concepte de violència de la següent manera: ^

  • Violència de gènere (o masclista): Violència que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l'àmbit públic com en el privat.
     
  • Violència familiar: fa referència a totes les formes de relacions abusives que es donen entre els/les membres d’una família. La violència familiar presenta diferents manifestacions: física, psicològica, sexual, emocional, econòmica,... encara que socialment no totes estan igualment reconegudes com a violència.
     
  • Abús: és tota forma d’interacció emmarcada en un context de desequilibri de poder que, per acció o omissió ocasionen dany físic o psicològic a altres membres de la relació. Les relacions abusives poden afectar a diferents membres d’una mateixa unitat familiar però fonamentalment afecten a les dones i la infància i actualment està en augment a les persones grans.

Els alts nivells de violència actuals són la manifestació d’una violència estructural vers les dones i una desigualtat entre els sexes encara molt present en la nostra societat? ^

Fins fa poc, la violència de gènere, no ha estat considerada una problemàtica social sinó una realitat familiar i privada, tot i que actualment es tenen força dades al respecte, encara persisteix el silenci entre les dones que la pateixen.

Els mitjans de comunicació fan un tracte sensacionalista i no adequat sobre la violència vers les dones? ^

Aquest fet és només la punta de l’iceberg de la violència vers les dones a tots els àmbits de la vida i que molt sovint no figuren a les estadístiques. Per sort, hi comença a haver mitjans de comunicació que decideixen fer un tractament digne de les notícies i de les dones, evitant el tracte sensacionalista, i no publicant informacions, notícies i publicitats que atemptin contra la integritat de les dones.

Existeix l’Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació? ^

És una entitat que ofereix eines de visió crítica, anàlisi i sensibilització a la ciutadania per fomentar una reflexió crítica davant de continguts sexistes i discriminatoris dels mèdia.

S’han de trencar molts mites? ^

És fonamental trencar amb molts mites i creences falses que fan que amb freqüència aquesta violència vers les dones quedi justificada. Molt sovint se l’associa i justifica en base a factors de dependències toxicològiques com el consum excessiu d’alcohol. I l’alcohol no és mai la causa de la violència vers les dones sinó que pot ser un detonant de la mateixa.

És important conèixer la diferència entre l’àmbit productiu i l’àmbit reproductiu? ^

Segons el Diccionari sobre conceptes bàsics del feminisme, Comissió contra el Patriarcat CAJEI:

  • L’àmbit productiu és l’espai on es desenvolupa l’activitat productiva d’una economia, on els resultats obtinguts tenen un valor de canvi monetari en el mercat.
  • L’àmbit reproductiu, en canvi, és el que inclou tot allò referent a la reproducció de les persones, tenir cura dels membres de la família, la vida domèstica, etc. Està considerat no productiu i, per tant, fora del mercat i l’economia.